tłumaczenia Koszalin

BIURO TŁUMACZEŃ PRZYSIĘGŁYCH

Jednym z najistotniejszych priorytetów BRITISH WORD jest jednoczenie ludzi różnej narodowości, kultury i wiary poprzez wspomaganie procesu nawiązywania, podtrzymywania i wzbogacania relacji międzyludzkich w języku globalnym – angielskim.

Biuro Tłumaczeń Przysięgłych Professional Translation Company w BRITISH WORD działa na terenie całego świata. Współpracujemy wyłącznie z tłumaczami przysięgłymi, lingwistami, twórcami oprogramowania internetowego i grafikami o wysokich kwalifikacjach poświadczonych odpowiednimi certyfikatami, stopniami naukowymi, referencjami i doświadczeniem.

Biuro Tłumaczeń prowadzi absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie kształcenia wiedzy języka angielskiego oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie translatoryki - mgr Magdalena Gąsławska.

Tłumaczenia wykonywane są przez sztab uprawnionych (zapisanych w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości) tłumaczy przysięgłych stanowią zapewnienie oficjalnego poświadczenia wierności i poprawności tłumaczenia dokumentu oraz wiarygodności tłumaczenia ustnego przed instytucjami i urzędami, które takiego poświadczenia wymagają.

Naszym atutem jest:

 • precyzyjny przekład językowy profesjonalnej jakości
 • sumienność i rzetelność pod względem stylistycznym oraz merytorycznym
 • ścisła poufność tłumaczonych materiałów
 • terminowość
tłumaczenia Koszalin

OFERTA

Tłumaczenia pisemne standardowe (nieuwierzytelnione)
 • streszczenia prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich
 • korespondencje prywatne, listy motywacyjne, CV
 • opowiadania, rozprawki, recenzje, artykuły, sprawozdania
 • strony internetowe, oferty reklamowe
 • instrukcje obsługi sprzętu domowego
Tłumaczenia pisemne przysięgłe (uwierzytelnione)
 • zaświadczenia o niekaralności
 • odpisy skrócone aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • odpisy zupełne aktu urodzenia, małżeństwa
 • dyplomy uczelni wyższej, suplementy do dyplomu
 • świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości (do roku 2005), nowe świadectwa maturalne
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • zaświadczenia o zameldowaniu, z Urzędu Skarbowego o dochodach
 • orzeczenia i wyroki sądowe
 • zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • świadectwa chrztu
 • wypisy z KRS
 • L4, krótkie zaświadczenia lekarskie
 • NIP, REGON, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej
 • świadectwa pracy
 • umowy i pełnomocnictwa
 • zaświadczenia z OPS (krótkie)
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • VAT – EU (krótkie)
tłumaczenia Koszalin