kursy angielski Koszalin
KSIĘGA REKORDÓW - www.facebook.com

KURSY JĘZYKOWE

Studio Języka Angielskiego British & American Language Studio w BRITISH WORD organizuje jedyne w Polsce kursy anglojęzyczne w nowatorskim programie 'Natural and Personal Growth'. Stworzyliśmy świeży, produktywny i innowacyjny program, celem którego jest gruntowne pogłębianie tajników uaktywniania ukrytych możliwości komunikacyjno-lingwistycznych w sposób możliwie jak najbardziej atrakcyjny, dynamiczny i efektywny. Atrakcyjna metoda 'Natural' wzbogacona i urozmaicona jest o dodatkowe zajęcia mentalno-rozwojowe pionierską metodą 'Personal Growth'.

- NATURAL METHOD (Metoda Naturalna) – metoda pozwalająca na naturalny, bezpośredni kontakt z żywym językiem, bowiem zajęcia prowadzone są jedynie w języku angielskim (podczas nauki nie używa się rodzimego języka uczniów);

- PERSONAL GROWTH METHOD (Metoda Rozwoju Osobistego) – pionierska metoda edukacyjna - precyzyjnie wyselekcjonowane, czyste, zdrowe, twórcze, żywe słowo ukierunkowane na rozwój wewnętrzny - w celu stałego, trwałego i konsekwentnie zakorzenionego sposobu myślenia w świetle wartości zdrowego podejścia do życia; proces zakorzenienia, ugruntowania i wzmocnienia rozwoju osobistego ma na celu stymulację, usprawnienie i w pełni zmaksymalizowanie naturalnego procesu rozwojowego w języku brytyjskim i amerykańskim poprzez wdrożenie w klasyczny program edukacyjny (podręczniki zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) materiałów nakierowanych na błyskawiczny postęp, którego owocami są kreatywność, życiowa pasja, samorealizacja i spełnienie (osobiste i/lub zawodowe). Metoda Rozwoju Osobistego aplikowana jest podczas zajęć lub w formie dodatkowych prac domowych w postaci:

- audiovideo (przykładowe linki źródłowe dostępne są na marginesie strony www.britishword.pl - w zakładce PERSONAL GROWTH);

- uproszczonej/oryginalnej literatury w wersji tekstowej lub w połączeniu "tekst plus audio";

- ściśle i precyzyjnie wyselekcjonowanych materiałów w postaci firmowych magazynów BRITISH WORD, ukierunkowanych na postęp, wzrost, rozwój, doskonałość, efektywność i nowatorstwo.

Obydwie metody są ze sobą ściśle powiązane, a efektem dobrego ich wykorzystania są owoce sprawnego doskonalenia wszelkich umiejętności językowych i personalnych (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie, struktury leksykalno-gramatyczne) na forum lingwistycznym (komunikacja międzynarodowa) jak i ogólnorozwojowym (zdrowy sposób myślenia oparty na wzroście).

Zajęcia prowadzone są na dwa sposoby:

- FACE-TO-FACE– bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem, umożliwiający nawiązanie kontaktu wzrokowego w celu stałego monitorowania wydolności umysłowej i efektywności aplikowanej wiedzy;

- E-LEARNING– dostępna na całym świecie zdalna metoda nauczania online stosowana we wszystkich zakątkach świata, zwłaszcza w celu kontynuacji nauki języka obcego podczas dłuższych wyjazdów służbowych, misji lub pandemii.

Umożliwiamy:

 • edukację w grupie maksymalnie do 4 - 5 osób, a więc szybsze efekty nauczania widoczne już po pierwszych zajęciach
 • lekcje dopasowane do wymogów ogólnoszkolnych (edukacja pod kątem ściśle uaktualnianych treści egzaminacyjnych – MEN, MON), jak i zawodowych oraz do wewnętrznych potrzeb i oczekiwań ucznia
 • zajęcia prowadzone w tempie bardzo dynamicznym - stopniowo maksymalizując naturalny rytm przyswajania wiedzy w celu zdecydowanego przekraczania wypracowanego dotychczas modelu kształtującego pojmowanie dostępnych informacji
 • efektywne przełamywanie bariery językowej dzięki idealnemu połączeniu obydwu metod – 'Natural Method' i 'Personal Growth Method'
kursy języka angielskiego

POZIOMY KURSÓW

Beginner (starter) / początkujący
A1 Podstawowy

Poziom przeznaczony jest dla osób początkujących, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego. Pod koniec kursu uczeń będzie w stanie:

 • znać użyteczne słownictwo i popularne zwroty
 • przeczytać i zrozumieć proste informacje, notatki, teksty, ogłoszenia i instrukcje
 • zrozumieć i wykorzystać w mowie i w piśmie podstawową gramatykę angielską
Elementary / podstawowy
A1+ Podstawowy

Poziom Elementary przeznaczony jest dla osób, które mają już podstawy języka angielskiego, czy też dla tych, którzy przez dłuższy czasnie mieli możliwości korzystania ze swojej znajomości angielskiego. Pod koniec kursu uczeń będzie:

 • rozumiał i stosował wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi w różnych życiowych sprawach
 • porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy
 • znać podstawową gramatykę
 • w stanie czytać nieskomplikowane teksty o różnorodnej tematyce i zrozumieć ich sens mimo wielu wciąż nieznanych do tej pory słów i zwrotów
 • w stanie zrozumieć najistotniejsze informacje w trakcie słuchania tekstów
Pre-Intermediate / ponadpodstawowy
A2 Postępy

Poziom Pre-Intermediate przeznaczony jest dla osób, które mają już podstawy języka angielskiego, czy też dla tych,którzy przez dłuższy czas nie mieli możliwości korzystania ze swojej znajomości angielskiego. Pod koniec kursu uczeń będzie:

 • efektywnie porozumiewał się po angielsku w różnych życiowych sprawach
 • posługiwać się nowym, bogatszym słownictwem, dotyczącym m.in. życia rodzinnego, rozrywki, zainteresowań, pracy, podróży i zakupów
 • umieć rozmawiać w formalnym, jak i nieformalnym angielskim
 • znać system zastosowania czasów angielskich, jak również bardziej skomplikowaną gramatykę, tj. tryby warunkowe i czasowniki modalne
 • w stanie czytać teksty o różnorodnej tematyce i zrozumieć ich sens mimo wielu wciąż nieznanych do tej pory słów i zwrotów
 • słuchając tekstów umieć odnaleźć w nich potrzebne informacje
 • wymawiać słowa angielskie z większą dokładnością i pewnością siebie
 • mówić po angielsku płynniej i pewniej
Intermediate / średniozaawansowany
B1 Skuteczność

Na poziomie średniozaawansowanym uczniowie przeważnie posiadają dobrą znajomość gramatyki, a pomimo ograniczonego słownictwa mogą być bardziej zaawansowani w znanych im tematach. Pod koniec kursu będą:

 • używać trafniejszych sformułowań językowych w różnych sytuacjach
 • używać gramatyki angielskiej z większym zrozumieniem i pewnością
 • posługiwać się szerszym zasobem słownictwa zawierających: phrasal verbs, złożenia przyimkowe, wyrażenia leksykalne, połączenia międzywyrazowe, które poprawią komunikację w bogatszym wymiarze tematycznym
 • posiadać większą pewność rozumienia głównej idei tekstu pisanego, mówionego, bez potrzeby tłumaczenia na język polski
 • w stanie z większą precyzją i pewnością wyrażać swoje myśli w różnych tematach
 • pisać proste teksty: nieformalne listy, raporty, opowiadania
 • mieć większą pewność swojej wymowy
Upper-Intermediate / średniozaawansowany wyższy
B2 Swoboda

Poziom średniozaawansowany wyższy jest przeznaczony dla osób, które posiadają dobre zrozumienie gramatyki języka angielskiego oraz czasów. Studenci powinni także posiadać bogaty zasób słownictwa obejmującego różnorodną tematykę. Usprawniają płynność, trafność mówienia i pisania. Ponadto szkolą czytanie oraz słuchanie aby poprawić zrozumienie autentycznych tekstów angielskich. Pod koniec kursu uczeń będzie mógł:

 • wykazać się trafnością kontroli zasad gramatyki angielskiej w mowie i piśmie: używania wszystkich czasów, trybów warunkowych oraz zdań opisowych złożonych
 • wykazać się znajomością różnorodnych funkcji, np.: opisywaniem ludzi i przedmiotów, wyrażania opinii, zgody, dezaprobaty oraz dawaniem sugestii i porad
 • posiadać większy i bogatszy zasób słownictwa, obejmujący szerszy zestaw tematyczny, np. phrasal verbs, złożenia przyimkowe z czasownikami lub przymiotnikami i innymi wyrażeniami
 • mieć większą pewność czytania różnorodnych oryginalnych tekstów angielskich bez potrzeby tłumaczenia na język polski
 • posiadać zdolność pisania w formalnym oraz nieformalnym stylu
 • posiadać lepsze zrozumienie autentycznej mowy angielskiej i większą pewność swojej wymowy
FCE / zaawansowany
B2+ Swoboda

Kandydaci na poziomie FCE poznali już większość struktur gramatycznych i potrafią porozumiewać się w j. angielskim z dużą łatwością, choć ich wypowiedzi, zarówno ustne jak i pisemne, bywają uproszczone i nieprecyzyjne. Jednym z głównych zadań kursu FCE, poza sukcesywnym rozwijaniem umiejętności językowych, jest także przygotowywanie kandydatów do rozwiązywania zadań typowo egzaminacyjnych, takich jak np. przekształcanie zdań, udzielanie rozwiniętych wypowiedzi ustnych lub pisemnych, argumentowanie wyborów i opinii, czy też wysłuchiwanie szczegółowych informacji.

Po ukończeniu kursu FCE słuchacz swobodnie operuje głównymi strukturami gramatycznymi, tak w mowie jak i piśmie, wykazując znajomość bogatej gamy słownictwa, co umożliwia komunikowanie się w rozmaitych sytuacjach społecznych. Osoba, która zdała egzamin FCE, potrafi z łatwością sporządzić notatkę służbową, napisać sprawozdanie czy też list o charakterze formalnym, a także zdać relację ustną z zaistniałych wydarzeń. Rozumienie tekstów pisanych i języka mówionego wykracza poza umiejętność wychwycenia konkretnych informacji, pozwalając także na dokonanie analizy lub syntezy, wyciągnięcie ogólnych wniosków czy też odczytanie intencji autora.

Egzamin FCE przeznaczony jest dla osób dorosłych, co w praktyce oznacza, iż kandydat powinien wykazywać się pewnym zakresem wiedzy ogólnej co pozwoli mu w pełni zademonstrować umiejętności językowe. Wobec powyższego nie zaleca się, by do egzaminu przystępowały osoby przed ukończeniem 16 roku życia.

Egzamin FCE jest międzynarodowym egzaminem uznawanym na wielu uczelniach w Europie jako wstępny egzamin ze znajomości języka angielskiego. Egzamin FCE jest uznawany jako dokument sprawdzonej znajomości języka angielskiego wymaganej od przewodników międzynarodowych oraz od polskich urzędników państwowych. W Polsce jest on równoznaczny z egzaminem państwowym.

KOMPONENTY EGZAMINACYJNE

 • czytanie i gramatyka / słownictwo - Reading and Use of English (1 godz. 15 min.)
 • pisanie – Writing (1 godz. 20 min.)
 • słuchanie – Listening (40 min.)
 • mówienie – Speaking (14 min.)

Więcej informacji o egzaminie FCE znajdziesz na www.britishcouncil.org

CAE (advanced) / zaawansowany
C1 Biegłość

Kandydaci na poziomie CAE poznali już wszystkie ważniejsze struktury gramatyczne i posiadają bogate słownictwo, choć w ich wypowiedziach mogą pojawiać się błędy gramatyczne bądź stylistyczne. W trakcie trwania kursu główny nacisk kładzie się na wzbogacanie słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem wyrażeń idiomatycznych, frazeologii i poprawności stylistycznej.

Pod koniec kursu uczeń będzie mógł:

 • posługiwać się językiem angielskim z łatwością i biegłością, z dużym wyczuciem uwarunkowań sytuacyjnych i kulturowych
 • swobodnie dostosować styl swej wypowiedzi ustnej lub pisemnej do potrzeb sytuacji i oczekiwań odbiorcy
 • używać języka mówionego lub pisanego w sposób twórczy i elastyczny
 • rozwijać swe zainteresowania poprzez lekturę pism fachowych lub dzieł literackich

Certyfikat CAE stanowi świadectwo znajomości języka angielskiego wystarczającej do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych lub do podjęcia nauki na poziomie uniwersyteckim i jest uznawany przez większość uniwersytetów na całym świecie (w tym także brytyjskich) jako egzamin wstępny z języka angielskiego.

KOMPONENTY EGZAMINACYJNE

 • czytanie i gramatyka / słownictwo - Reading and Use of English (1 godz. 30 min.)
 • pisanie – Writing (1 godz. 30 min.)
 • słuchanie – Listening (40 min.)
 • mówienie – Speaking (15 min.)

Więcej informacji o egzaminie CAE znajdziesz na www.britishcouncil.org

CPE (advanced) / zaawansowany
C2 Mistrzostwo

Poziom CPE - Certificate of Proficiency in English - jest najwyższym poziomem nauki języka angielskiego. W celu zakwalifikowania się na ten kurs uczeń powinien albo ukończyć poziom CAE na minimum 60%, albo przedstawić certyfikat zdanego egzaminu CAE (oceny pozytywne to A, B, C) maksymalnie dwa lata wcześniej, albo zdać egzamin kwalifikacyjny na ten poziom na min. 60%. Uczestnicy tego kursu zajmują się językiem angielskim pod kątem subtelności językowych, wyrażeń i struktur, a także wymową i słownictwem, które mają nadać uczniowi autentyczność wypowiedzi zbliżoną do native speaker’a. Pod koniec kursu uczeń słucha i czyta oryginalne materiały zaczerpnięte z krajów anglojęzycznych, wypowiada się w sposób swobodny, zróżnicowany pod kątem gramatyczno-leksykalnym z naciskiem na rozróżnienie rejestru językowego oraz bogaty w idiomy, synonimy, kolokacje, przysłowia, etc.

Egzamin CPE jest międzynarodowym egzaminem uznawanym na wielu uczelniach w Europie jako wstępny egzamin ze znajomości języka angielskiego. CPE jest rozpoznawany w świecie biznesu i handlu jako potwierdzenie bardzo wysokich umiejętności językowych.

KOMPONENTY EGZAMINACYJNE

 • czytanie i gramatyka / słownictwo - Reading and Use of English (1 godz. 30 min.)
 • pisanie – Writing (1 godz. 30 min.)
 • słuchanie – Listening (40 min.)
 • mówienie – Speaking (16 min.)

Więcej informacji o egzaminie CPE znajdziesz na www.britishcouncil.org